Phát triển ứng dụng Web SPA (Single Page Application)

Với sự phát triển mạnh mẽ của các library và framework trên nền tảng Javascript như React, Angular, Vue giúp đưa phần lớn các xử lý UI/UX về phía người dùng giúp giảm thiểu tải cho máy chủ, tăng trải nghiệm cho người dùng.

HÌNH THỨC LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Hình thức thiết kế và phát triển theo yêu cầu

Hình thức phát triển Labo

1

Thảo luận yêu cầu

Khi khách hàng dự định xây dựng phần mềm cho cá nhân/doanh nghiệp để số hóa nhu cầu công việc. Chúng tôi sẽ gặp gỡ và thu thập thông tin liên quan đến phần mềm muốn xây dựng, bao gồm việc thảo luận và đưa ra câu hỏi để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật.

2

Phân tích yêu cầu

Từ thông tin đã thu thập được và chúng tôi tạo ra bản tóm tắt yêu cầu để nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu khách hàng mong muốn.

3

Viết Proposal

Đây là giai đoạn chúng tôi tài liệu hóa từ ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng cho khách hàng biết những kỹ sư chúng tôi có và chi phí thực hiện yêu cầu của khách hàng.

4

Thiết kế chi tiết

Sau khi chính thức nhận được sự tin tưởng và ký kết hợp đồng, chúng tôi bắt tay ngay vào việc thiết kế chi tiết, lựa chọn những giải pháp tối ưu và bố trí nhân sự phù hợp nhất cho việc thực hiện dự án.

5

Phát triển

Giai đoạn này chúng tôi tập trung vào việc viết chương trình để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo mật thông tin, tài liệu hóa, hiệu suất tối ưu, tuân thủ các tiêu chuẩn và lịch trình theo đúng quy trình phát triển phần mềm của chúng tôi.

6

Kiểm tra và triển khai

Phần mềm sẽ trải qua quá trình kiểm tra và hoàn thiện những thiếu sót để đảm bảo hoạt động ổn định và đúng theo yêu cầu trước khi nó được triển khai và chính thức đưa vào sử dụng.

7

Bảo trì và cập nhật

Bảo trì phần mềm và cập nhật nó để đảm bảo rằng phần mềm vẫn hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu của của khách hàng.

1

Thảo luận về yêu cầu

Khi khách hàng cần những kỹ sư chuyên môn ưu tú có đủ kỹ năng và đảm bảo phục vụ trong khoảng thời gian nhất định cho việc phát triển dự án của khách hàng, chúng tôi muốn thảo luận về tất cả những gì khách hàng cần cho kế hoạch của mình và vì vậy chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp với khách hàng để thảo luận về yêu cầu tổng thể của dự án của khách hàng.

2

Phân tích

Phân tích thông tin thu thập được để lập kế hoạch nhằm xác định ứng viên có tố chất phù hợp nhất.

3

Viết Proposal

Đây là giai đoạn chúng tôi tài liệu hóa từ ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng cho bạn biết những kỹ sư chúng tôi có và chi phí thực hiện yêu cầu của khách hàng.

4

Lựa chọn

Sau khi chính thức nhận được sự tin tưởng và ký kết hợp đồng, chúng tôi bắt tay ngay vào việc tổ chức buổi phỏng vấn để bạn chọn được những kỹ sư ưu tú nhất để thực hiện dự án của mình.

5

Thực thi

Giai đoạn này các kỹ sư của chúng tôi chỉ tập trung phục vụ để hoàn thành dự án của khách hàng với việc đảm bảo về thời gian phục vụ và bảo mật thông tin đối với dự án.

6

Báo cáo

Chúng tôi sẽ gửi báo cáo thời gian tác nghiệp của kỹ sư nếu như khách hàng yêu cầu.

Hình thức thiết kế và phát triển theo yêu cầu

1

Thảo luận yêu cầu

Khi khách hàng dự định xây dựng phần mềm cho cá nhân/doanh nghiệp để số hóa nhu cầu công việc. Chúng tôi sẽ gặp gỡ và thu thập thông tin liên quan đến phần mềm muốn xây dựng, bao gồm việc thảo luận và đưa ra câu hỏi để hiểu rõ hơn về nhu cầu của khách hàng và yêu cầu kỹ thuật.

2

Phân tích yêu cầu

Từ thông tin đã thu thập được và chúng tôi tạo ra bản tóm tắt yêu cầu để nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu khách hàng mong muốn.

3

Viết Proposal

Đây là giai đoạn chúng tôi tài liệu hóa từ ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng cho khách hàng biết những kỹ sư chúng tôi có và chi phí thực hiện yêu cầu của khách hàng.

4

Thiết kế chi tiết

Sau khi chính thức nhận được sự tin tưởng và ký kết hợp đồng, chúng tôi bắt tay ngay vào việc thiết kế chi tiết, lựa chọn những giải pháp tối ưu và bố trí nhân sự phù hợp nhất cho việc thực hiện dự án.

5

Phát triển

Giai đoạn này chúng tôi tập trung vào việc viết chương trình để đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, bảo mật thông tin, tài liệu hóa, hiệu suất tối ưu, tuân thủ các tiêu chuẩn và lịch trình theo đúng quy trình phát triển phần mềm của chúng tôi.

6

Kiểm tra và triển khai

Phần mềm sẽ trải qua quá trình kiểm tra và hoàn thiện những thiếu sót để đảm bảo hoạt động ổn định và đúng theo yêu cầu trước khi nó được triển khai và chính thức đưa vào sử dụng.

7

Bảo trì và cập nhật

Bảo trì phần mềm và cập nhật nó để đảm bảo rằng phần mềm vẫn hoạt động tốt và đáp ứng nhu cầu của của khách hàng.

Hình thức phát triển Labo

1

Thảo luận về yêu cầu

Khi khách hàng cần những kỹ sư chuyên môn ưu tú có đủ kỹ năng và đảm bảo phục vụ trong khoảng thời gian nhất định cho việc phát triển dự án của khách hàng, chúng tôi muốn thảo luận về tất cả những gì khách hàng cần cho kế hoạch của mình và vì vậy chúng tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp với khách hàng để thảo luận về yêu cầu tổng thể của dự án của khách hàng.

2

Phân tích

Phân tích thông tin thu thập được để lập kế hoạch nhằm xác định ứng viên có tố chất phù hợp nhất.

3

Viết Proposal

Đây là giai đoạn chúng tôi tài liệu hóa từ ý tưởng và nhu cầu của khách hàng, chúng tôi cũng cho bạn biết những kỹ sư chúng tôi có và chi phí thực hiện yêu cầu của khách hàng.

4

Lựa chọn

Sau khi chính thức nhận được sự tin tưởng và ký kết hợp đồng, chúng tôi bắt tay ngay vào việc tổ chức buổi phỏng vấn để bạn chọn được những kỹ sư ưu tú nhất để thực hiện dự án của mình.

5

Thực thi

Giai đoạn này các kỹ sư của chúng tôi chỉ tập trung phục vụ để hoàn thành dự án của khách hàng với việc đảm bảo về thời gian phục vụ và bảo mật thông tin đối với dự án.

6

Báo cáo

Chúng tôi sẽ gửi báo cáo thời gian tác nghiệp của kỹ sư nếu như khách hàng yêu cầu.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN