Phần mềm quản lý tài sản

Phần mềm Quản lý tài sản là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho tất cả các đơn vị, qua đó giúp cho các đơn vị theo dõi, quản lý danh sách hiện trạng sử dụng của các tài sản cố định mà đơn vị đang quản lý, sử dụng. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý tài sản hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện cho việc thống kê, báo cáo. Các chức năng chính phần mềm:
- Nhập số dư đầu kỳ
- Nhập tăng mới tài sản
- Quản lý biến động thay đổi của tài sản: thay đổi thông tin, thay đổi giá trị, giảm tài sản, điều chuyển tài sản
- Kiểm kê tài sản
- Quản lý hao mòn, khấu hao tài sản
- Báo cáo, thống kê tài sản
- Quản lý hệ thống
- Phân quyền linh hoạt theo đơn vị

Client
Việt Nam

Timeline
30 tháng

Total
n/a

Công nghệ sử dụng

HÌNH ẢNH DỰ ÁN

CÁC DỰ ÁN KHÁC